Obchodní podmínky

1. Předmět  podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky stanovují podmínky, na základě , kterých prodejce  UniAktiv, z.s. , Lesní 19, Plzeň, PSČ 31200, IČ: 02445689, DIČ: CZ02445689 (dále jen Prodejce) bude prodávat Kupujícímu zboží a služby  prostřednictvím elektronického objednávání.Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

2. Práva a povinnosti Prodejce

 1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v ní uvedenou do 3 pracovních dnů  od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta.
 2. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka odeslaná Kupujícím a potvrzená Prodejcem. Potvrzení je zasíláno na e-mailovou adresu zákazníka a  obsahuje výzvu k platbě.
 3. Objednávky se vyřizují v pořadí došlých.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek, případně krátit počet objednaných kusů v případě, že počet aktuálních došlých objednávek je vyšší než aktuální zásoba zboží.
 5. Pokud Kupující neplní svůj závazek zaplatit a odebrat závazně objednané zboží má Prodejce právo vyřizování dalších objednávek tohoto Kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

3. Práva a povinnosti Kupujícího

 1. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v potvrzení objednávky.
 2.  Kupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 3. Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat písemným oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Prodejce do jedné hodiny od odeslání objednávky.
 4. Kupující se zavazuje uhradit celkovou cenu objednávky do 3 dní od obdržení výzvy k platbě. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka Prodejcem zrušena.
 5. Převzetím věci přechází na Kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na Kupujícího převzetím věci Kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže Kupující svým zaviněním poškodí, znehodnotí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
 6. Kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů při objednání zboží k dalšímu použití prodejcem.

4. Cena

 1. Cena zboží je uvedena  přímo v katalogovém listu každé položky.
 2. Uváděné ceny jsou včetně DPH, prodejce není plátce DPH.
 3. Poštovné, balné a pojištění může být navýšeno dle rozsahu objednávky a cílové adresy. Případné navýšení musí být vyčísleno při potvrzení objednávky.

5. Platební podmínky

 1. Kupující hradí Prodejci cenu zboží na základě zálohové faktury zaslané při potvrzení objednávky platbou na účet Prodejce, dobírkou nebo v hotovosti.
 2. Platba na účet : Úhradu můžete zadat elektronickým bankovnictvím, poštovní složenkou nebo pokladním vkladem přímo na náš účet. V zálohové faktuře, kterou obdržíte spolu s potvrzením objednávky naleznete celkovou částku k úhradě i variabilní symbol. Objednané zboží je rezervováno po dobu splatnosti zálohy. Číslo účtu pro úhradu a kód banky: pro platbu v CZK 2600626946 / 2010 Fio banka.
 3. Platbu v hotovosti lze sjednat při osobním odběru zboží  do hodnoty 200 000 Kč. Při tomto způsobu platby se sjednává předem čas a případně i místo převzetí zboží a jeho úhrady.
 4. Při platbě platební kartou je nutné počítat s přirážkou za sražené poplatky k tíži Kupujícího, stejně tak i při poplatcích při platbě ze zahraničí.

6. Expedice zboží

 1. Zboží je zasíláno cenným psaním do 3prac.dnů a pojištěné na plnou hodnotu zboží. Odpovědnost za ztrátu, poškození zásilky nebo úbytek obsahu přebírá pošta do výše udané ceny.Cenné psaní umožňuje odesílat bezpečně peníze, doklady, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty. Váha jedné zásilky je omezena na 2 kg. Speciální obálka pro posílání cenného psaní obsahuje bezpečnostní prvky díky nímž nemůže být otevřena bez zanechání neodstranitelných stop. Zboží je pečlivě baleno, abychom předešli jeho poškození. Obal zásilky je záměrně zcela bez reklamních potisků. Chráníme tak především Vaše soukromí.
 2. V případě, že Kupující neobdrží odeslanou zásilku musí o této skutečnosti informovat Prodejce.
 3. Zásilky v rámci EU nebo dalších zemí jsou řešeny individuálně.

7. Odstoupení od smlouvy

Pokud jsou předmětem nákupu sportovní náčiní a pomůcky či další zboží  může kupující využít možnosti dané Občanským zákoníkem § 1829 – spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Prodej poukazů na službu nebo výrobků na zakázku, zlatých a stříbrných mincí a slitků, jiného sběratelského nebo investičního materiálu  se řídí § 1837 – kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy.

8. Reklamační řád

 1. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:

Zasláním e-mailu na adresu info@uniaktiv.cz nebo zasláním reklamace na adresu UniAktiv,z.s., Lesní 19, Plzeň, 31200

 1. Každá reklamace musí obsahovat číslo objednávky a popis zjištěných závad.
 2. Prodejce rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou o stavu reklamace a postupu reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 3. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodejce s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 4. Reklamované zboží musí být dodáno na adresu UniAktiv,z.s., Lesní 19, Plzeň, 31200. Dopravu hradí kupující.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 6. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 2 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad a dále, že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 7. Na průběh řešení reklamace se může kupující dotázat telefonicky, poštou nebo elektronickou poštou.

9. Evidence údajů a ochrana osobních dat

 1. Provozovatel internetového obchodu  závazně prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu. Práce s Vašimi osobními daty plně podléhá zákonným normám, které tuto část obchodního vztahu upravují, zejm. zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

10. Odpovědnost za škody a náhrada škody

 1. Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce dle svých provozních podmínek.

11. Záruční doba

 1. Pokud jsou předmětem nákupu sportovní náčiní a potřeby, sběratelské potřeby jako etue, kapsle apod. je poskytována záruka 24 měsíců.
 2. V případě, že je na konkrétní zboží poskytována jiná, např. delší záruka, je tato skutečnost uvedena v katalogovém listu zboží.
 3. U použitého zboží je záruka uvedena přímo na kartě zboží, maximálně však 6 měsíců
 4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci Kupujícím.
 5. Ryzost slitků a investičních mincí z drahých kovů ( zlato, stříbro, paládium, platina ) je garantována emitujícím státem, případně puncem. Vzhledem k tomu, že jejich cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce, nevztahuje se na ně další záruka.

12. Lhůtu a způsob převzetí daňového dokladu

 1. Daňový doklad je vystaven a doručen zákazníkovi společně s dodávkou zboží.

13. Lhůtu a způsob vracení přeplatků / platby

 1. Přeplatky, platby za výkup zboží a další platby vyplývající z obchodního styku jsou zákazníkům poukázány obvykle bezhotovostním převodem. U platby nad 200 000  je bezhotovostní převod vyžadován.
 2. Lhůta pro odeslání platby jsou 3 pracovní dny od vzniku právního důvodu platby.
 3. Poplatky za provedení bezhotovostního převodu jdou v případě zahraničních plateb na účet zákazníka.

14. Doplňující údaje

 1. Provozní doba pro telefonickou komunikaci : Po – Pá 9.00 – 15.00
 2. Na dotazy zaslané elektronickou poštou reagujeme nejpozději do 2 pracovních dnů pokud se týkají obchodních případů. Na všeobecné dotazy, nabídky apod. reagujeme v individuální lhůtě stanovené dle povahy korespondence.

15 Změna všeobecných podmínek

 1. Prodejce je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat pod podmínkou zveřejnění. Dříve platné podmínky jsou po vyžádání k dispozici k nahlédnutí.

16. Rozhodné právo a příslušnost soudů

 1. Tyto Všeobecné podmínky se řídí právním řádem České republiky.
 2. Příslušnost soudu se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., v platném znění – občanský soudní řád.
 3. právní vztahy, jež zde nejsou výslovně uvedeny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění – občanský zákoník

zveřejněno19.5­.2015

Doplnění platné od roku 2016:

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email:adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

zveřejněno 18.5­.2016**